Bandai Namco réorganise Bandai Visual, Lantis et Sunrise